Leverings- en betalingsvoorwaarden (korte omschrijving)Levering-en-betaling

Bestelde goederen worden door ons voor en op uw rekening door TNT Post op het door u opgegeven adres afgeleverd. Indien u niet aanwezig bent, zal TNT Post een afhaalbericht voor u achterlaten. Hiermee kunt u uw pakje op het postkantoor afhalen. Al onze prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten In het totaalbedrag (op de factuur) van uw bestelling is de bijdrage in de porti- en verzendkosten opgenomen. Artikelen worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling opgestuurd. Indien artikelen niet op voorraad zijn, zullen deze speciaal voor u worden besteld. U dient dan rekening te houden met een levertijd van plm. 3 weken. Voor afwijkende levertijden verwijzen wij naar de button "levertijden". Hierop is duidelijk aangegeven met welke levertijden u rekening dient te houden.

Het totaal door u verschuldigde kunt u vooraf voldoen door middel van storting of overschrijving op ons ING bankrekeningnummer 4539049 t.n.v. Black Dreams te De Lier - Nederland of op ons Fortisbankrekeningnummer 001-4498247-45 te Brasschaat - Belgie t.n.v. Black Dreams te Den Haag óf middels Idealbetaling.  Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling verder door ons afgehandeld. Nadat door u een bestelling middels onze site danwel schriftelijk of telefonisch is gedaan, is de koopovereenkomst van kracht. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze leverings- en betalingsvoorwaarden zoals hier aangegeven, akkoord gaat. Black Dreams is gerechtigd om deze leverings en betalingsvoorwaarden zonder nadere opgave van redenen te wijzigen danwel aan te passen. Na het plaatsen van uw bestelling heeft u nog een bedenktijd van 24 uur. Binnen deze termijn kunt u uw bestelling annuleren. Eventueel vooruit betaalde bedragen worden dan omgaand door ons teruggestort. Indien u een bestelling binnen 24 uur annuleert en indien u deze bestelling heeft betaald middels een credit card of door middel van een online betaalservice zoals ideal, dan houden wij ons het recht voor de betaalde transactiekosten te verdisconteren met de credit nota of retourstorting In overeenstemming met de wet kopen op afstand kunt u uw zending binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden (alhoewel we de reden liever wel weten met oog op onze service verbetering) retourneren waarbij de aankoopprijs aan u zal worden terugbetaald. Slips, kousen en sexy speeltjes (toys etc.) alsmede z.g. "drogisterij artikelen" (cremes, gels e.d.) kunnen vanwege hygienische redenen nimmer geretourneerd danwel geruild worden. Laarzen en schoenen kunnen geruild worden, indien zij niet gedragen zijn. Video's en DVD's kunnen uitsluitend geruild worden indien de verzegeling of sealing niet is verbroken. Overige artikelen (uitgezonderd verstelbare artikelen) waaronder leer, latex, lingerie etc. kunnen uitsluitend na onze schriftelijke goedkeuring, vanwege het sterk persoonlijke en hygienisch karakter van deze artikelen, geruild worden. Bij retournering dienen de goederen, in ongeschonden staat en in originele verpakking, voldoende gefrankeerd, aan ons te worden teruggezonden. U dient het afstempel bewijs van TNT Post goed te bewaren! U moet de zending voldoende frankeren. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen kunnen door ons helaas niet worden geaccepteerd. Bij retournering verzoeken wij u het meegezonden retourformulier mee te sturen. Uw persoonsgegevens worden onder strikte geheimhouding in ons bestand opgeslagen. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt. De geleverde goederen blijven eigendom van Black Dreams totdat volledige betaling is ontvangen (eigendomsvoorbehoud.) Het gebruik van toys (speeltjes) zoals (butt-) plugs, dildo's, vibrators, penisinsertions, boeien, slings etc. etc. geschiedt volledig voor eigen risico. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor gebruik, misbruik, ondoordacht gebruik of gevolgen hiervan hiervan wijzen wij nadrukkelijk af.  Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan het beeldmerk, logo's, foto's en/of teksten van Black Dreams te gebruiken in publicaties, websites etc. of andere media.

Leverings- en betalingsvoorwaarden (uitgebreide omschrijving)

 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Black Dreams. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Black Dreams.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Black Dreams behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Black Dreams erkend.
1.4 Black Dreams garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Black Dreams bestellingen tenminste binnen de 2 en 3 dagen uitvoeren.
Bestellingen worden tussen de 2 en 5 werkdagen geleverd als PostNL  zich aan hun leveringstermijnen houden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument een bericht.
2.3 Aan de leveringsplicht van Black Dreams zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Black Dreams geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21 % of 6% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer niet het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren (dit om hygiënische redenen).
Indien Black Dreams artikelen terugneemt, is de afnemer gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Black Dreams.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aangetekende postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Black Dreams er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Black Dreams, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Black Dreams. Black Dreams houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden

5.2 Black Dreams respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Black Dreams maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst als u zich hiervoor heeft ingeschreven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie
6.1 Black Dreams garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.


6.2 De garantietermijn van Black Dreams komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.
Black Dreams is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Black Dreams ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Black Dreams. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Black Dreams gegrond worden bevonden, zal Black Dreams naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Black Dreams en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Black Dreams) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Black Dreams gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Black Dreams voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Black Dreams is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Black Dreams in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren /of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Black Dreams en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Black Dreams zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Black Dreams slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Black Dreams gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Black Dreams kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Black Dreams en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Black Dreams op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Black Dreams behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Black Dreams gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht
10.1 Black Dreams is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Black Dreams alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Black Dreams behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Black Dreams gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

 


10.4 Indien Black Dreams bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid
11.1 Black Dreams is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Black Dreams aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Black Dreams zolang de afnemer de vorderingen van Black Dreams uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Black Dreams wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Black Dreams geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Black Dreams zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.5 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Black Dreams.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Black Dreams en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ’s-Gravenhage kennis, tenzij Black Dreams er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


-->